List of Stifters

(Silver stifter : 3,001€, Gold stifter : 5,001€, Diamond stifter : 10,001€, Platinum stifter : >25,001€)

Silver Stifter Gold Stifter Diamond Stifter
1. Herr Bimalkumar Parikh 1. Herr Sham Lal Mote 1. Herr S. Laxminarayana Banglore,India
2. Herr Christian Rosenberg 2. Herr Shivshankar 2. Herr Ulrich Pfeifer
3. Herr Sanjay Attri 3. Herr Giriyappa Mariyappa 3. Frau Vijaylakshmi Krishnamurthy
4. Frau Shanti Jayarama Naidu 4. Frau Khe Sealem Oran Wanthana 4. Frau Madhura Mariyappa
5. Herr Prem Singh Sodha 5. Herr Shrinag R. Shettigar
6. Berlin India Wale 6. Srisailam Kavali
7. Keshavrao Babaji Gite
8. Frau Sravanthi Kavali
9. Herr Ravi Chauhan