Temple Executive Committee

Mr. R.Jayarama Naidu

Mr. Vilwanathan Krishnamurthy

Mr. Hanumaiah Vaidyanathan

Mr. Shimoga Sreenivasa

Mr. Ravi Joshi

Mr. Deepak Patil

Mr. Abhay Pratap Singh

Mr. Manohar Prabhu

Mr. Srinivas Bishnu Pratap Balla

Mr. Tek Chand

Mr. Akhil Agarwal